De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Bestemmingsplan Buitengebied 2012 – gewijzigd vastgesteld

De raad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 4 april 2013 het bestemmingsplan Buitengebied 2012 gewijzigd vastgesteld. Het plan omvat een groot deel van het buitengebied van Slochteren. Er is...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bestemmingsplan Buitengebied 2012 – gewijzigd vastgesteld

De raad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 4 april 2013 het bestemmingsplan Buitengebied 2012 gewijzigd vastgesteld. Het plan omvat een groot deel van het buitengebied van Slochteren. Er is aangesloten bij de begrenzing van de in 2010 vastgestelde structuurvisie Buitengebied.

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen gaven aanleiding het plan gewijzigd vast te stellen. De raad heeft het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De zienswijzen en de wijzigingen staan vermeld in de Nota Zienswijze, Commentaar en Wijziging (Nota ZCW). Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in dit het Overzicht wijzingen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft tegen de gewijzigde vaststelling geen reactieve aanwijzing gegeven. De nota ZCW en het overzicht van de wijzigingen kunt u hier als PDF-bestand bekijken: 


Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage van woensdag 22 mei tot en met woensdag 3 juli 2013. Tijdens openingstijden kunt u het plan inzien in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren. Tevens is het plan met alle bijbehorende stukken te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0040.bp00019-41vg.

Tegen het plan kan beroep worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht en belanghebbend is, alsmede door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht kan elke belanghebbende beroep instellen.

Het beroep kan gedurende bovengenoemde termijn worden ingesteld bij:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens