De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines (o.a. Schildwolde)

De raad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 7 juli 2016 het bestemmingsplan Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines gewijzigd vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben bij...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines (o.a. Schildwolde)

De raad van Slochteren heeft in zijn vergadering van 7 juli 2016 het bestemmingsplan Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines gewijzigd vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben bij besluit van 16 augustus 2016 een reactieve aanwijzing gegeven op een onderdeel van het bestemmingsplan. De aanwijzing heeft betrekking op het plaatsen van nieuwe windturbines buiten de aangewezen bouwpercelen in het (provinciale) buitengebied. Artikel 6 van de planregels, voor zover het gericht is op het deel van het plangebied dat onderdeel uitmaakt van het provinciaal buitengebied, maakt hierdoor geen onderdeel meer uit van het bestemmingsplan.

Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing

De intrekking heeft betrekking op de gronden die zijn gelegen binnen de bouwpercelen. Door de reactieve aanwijzing (het besluit van 16 augustus 2016) was het, tegen de bedoeling van de Omgevingsverordening in, ook onmogelijk om kleinschalige windturbines binnen aangewezen bouwpercelen in het buitengebied te plaatsen. Op 11 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen besloten de reactieve aanwijzing gedeeltelijk in te trekken om aan te sluiten bij het provinciaal beleid. Dit betekent dat Artikel 6 van de planregels ook in het (provinciaal) buitengebied weer deel uitmaakt van het Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines, uitsluitend voor gronden die zijn aangewezen als bouwperceel.

Ter inzage legging

Het vastgestelde bestemmingsplan en het provinciale intrekkingsbesluit liggen ter inzage van donderdag 27 oktober 2016 tot en met woensdag 7 december 2016. Tijdens openingstijden kunt u de stukken inzien in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren.

Tevens is het plan te raadplegen via www.slochteren.nl onder Dorpen > kies het betreffende dorp > bestemmingsplannen en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0040.bp00041-41vg. Door hier te klikken wordt u direct doorverwezen naar het plan met alle bijbehorende stukken.

Het provinciale intrekkingsbesluit is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te vinden onder ‘NL.IMRO.9920.INTREKRA0040fbwind-0001’.

Beroep

Tegen het onderdeel van het plan dat door de gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing alsnog in stand is gebleven, kan beroep worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht en belanghebbend is, alsmede door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Het beroep kan gedurende bovengenoemde termijn worden ingesteld bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens