De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Afwijken van het bestemmingsplan

Het kan voorkomen dat uw bouwplan of het toekomstig gebruik van uw perceel niet in overeenstemming is met de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Als uw plannen niet in het bestemmingsplan passen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Afwijken van het bestemmingsplan

Het kan voorkomen dat uw bouwplan of het toekomstig gebruik van uw perceel niet in overeenstemming is met de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Als uw plannen niet in het bestemmingsplan passen en u uw plannen toch graag uit wilt voeren, kunt u een verzoek indienen voor een afwijking van het bestemmingsplan.

Vooroverleg (afwijken bestemmingsplan)
Het is verstandig om vooraf vooroverleg te voeren met de gemeente. De gemeente zal dan uitzoeken of het plan voldoende is onderbouwd en beoordelen of medewerking aan uw plan mogelijk is. Hierbij wordt onder andere getoetst aan het gemeentelijk beleid, provinciaal beleid en andere (wettelijke) randvoorwaarden. Aan een vooroverleg zijn leges verbonden. Meer informatie over een vooroverleg omgevingsvergunning kunt u vinden in het digitale publiekscentrum. U kunt natuurlijk ook het publiekscentrum in het gemeentehuis bezoeken.  Uit het vooroverleg zal blijken of er mogelijkheden zijn voor uw plan. Ook zal dan duidelijk zijn welke planologische procedure voor uw plan nodig is.  

Planologische procedure
Welke planologische procedure gevoerd moet worden voor de afwijkende (bouw)plannen, is onder andere afhankelijk van de omvang van uw (bouw)plannen en waar het betreffende perceel ligt (in de bebouwde kom of het buitengebied). Voor het voeren van een procedure zijn legeskosten verschuldigd. Onze medewerkers in het publiekscentrum kunnen u hier meer over vertellen. Indien uit het vooroverleg blijkt dat er een procedure gevoerd kan worden kan een formele aanvraag worden gedaan. Er zijn 3 hoofdcategorieën bij de planologische procedures:

1. Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan
In de meeste gevallen zal er een omgevingsvergunning (Wabovergunning) nodig zijn. Afhankelijk van de aard van het project kan er een reguliere of een uitgebreide vergunning nodig zijn. Voor informatie over omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het publiekscentrum.

2. Wijzigingsplan (artikel 3.6.1.a Wet ruimtelijke ordening)
In het bestemmingsplan kan zijn opgenomen dat een bestemming kan worden gewijzigd in een andere bestemming. Daarbij wordt ook aangegeven aan welke voorwaarden deze wijziging moet voldoen. 

3. Partiële herziening (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening)
Een partiële herziening is een gedeeltelijke herziening van een gebied binnen een geldend bestemmingsplan. Een partiële herziening wordt ook wel ‘postzegelplan’ of 'mini-bestemmingplan' genoemd vanwege het feit dat een partiële herziening vaak maar betrekking heeft op een klein gebied. Qua procedure is er echter geen verschil met een bestemmingsplan.

Planschadeovereenkomst
Het ondertekenen van een planschadeovereenkomst, waarin de aanvrager aangeeft dat eventuele planschade voor eigen rekening wordt genomen, is een voorwaarde bij procedures.
Planschade is vermogensschade (met name waardevermindering van onroerende zaken) die kan ontstaan bij belanghebbenden ten gevolge van planologische procedures. Meer informatie over planschade vindt u onder ruimtelijke ordening>beleid>planschade of via de productcatalogus van het publiekscentrum.

Ter inzage
Bij uitgebreide planologische procedures hoort wettelijk een ter inzage legging. Deze ter inzage legging vindt plaats voordat er een besluit over de aanvraag wordt genomen. Er kunnen gedurende die periode zienswijzen worden ingediend. Ook kan er na een besluit beroep worden aangetekend. Het is daarom raadzaam plannen altijd vooraf met buren te bespreken.

Bij een reguliere omgevingsvergunning is er overigens geen ter inzage legging vooraf. Nadat het besluit is genomen kan er wel bezwaar en beroep worden aangetekend.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56