De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Commissie Bijzondere situaties

Aardbevingen door gaswinning kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Voor de bewoners in het Groninger gasveldgebied zijn daarvoor verschillende compensatieregelingen, bijvoorbeeld voor de schade die is ontstaan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Bijzondere situaties

Aardbevingen door gaswinning kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Voor de bewoners in het Groninger gasveldgebied zijn daarvoor verschillende compensatieregelingen, bijvoorbeeld voor de schade die is ontstaan aan hun woning.
Maar, soms kan er sprake zijn van een bijzondere situatie, waar extra problemen spelen die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat dan vaak om een stapeling van problemen: medische, psychische en/of sociale problemen, soms ook economische problemen, waardoor de schadeproblemen van het huis de druppel worden die de emmer doet overlopen. Het gaat dan om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uit komen en waar dringend hulp nodig is. Hiervoor is  de regeling Bijzondere Situaties in het leven geroepen.  Een vangnet voor de meest schrijnende gevallen.

De onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties  is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Deze commissie beoordeelt de  aanvragen en besluit welke extra hulp kan worden geboden. Dit kan variëren van het inschakelen van praktische hulp tot het toekennen van een financiële vergoeding. Steeds is het doel een oplossing te vinden waarmee mensen weer verder kunnen.

Waarom de regeling Bijzondere Situaties?

De aardbevingen in het Groninger gaswinningsgebied hebben een grote impact op de bewoners. In meerdere opzichten. Omdat met de bestaande compensatieregelingen een aantal mensen 'tussen wal en schip'  dreigde te raken, is voor deze bijzondere groep de regeling Bijzondere Situaties ingesteld. Minister Kamp van Economische Zaken heeft de NAM verzocht hiervoor 15 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit geld wordt ingezet om de komende jaren mensen in urgente bijzondere situaties snel te kunnen helpen.

Daarnaast heeft Minister Kamp de NAM gevraagd een onafhankelijke commissie voor deze bijzondere situaties in te stellen, die de aanvragen voor deze regeling beoordeelt en daarin bindende besluiten neemt. De Commissie Bijzondere Situaties is eind maart 2014 opgericht en is vanaf het eerste moment onafhankelijk werkzaam. De commissie is, in haar huidige vorm en samenstelling, van tijdelijke aard. In de loop van 2014 besluit de Dialoogtafel op welke manier en door wie deze taak in de komende jaren zal worden uitgevoerd.

Wie komen in aanmerking voor de regeling Bijzondere Situaties?

Elke persoonlijke situatie staat op zichzelf, geen twee situaties zijn hetzelfde. Toch is er een aantal uitgangspunten te noemen.

De regeling kan van toepassing zijn voor mensen die:

  1. een aantoonbaar medisch/psychisch/sociaal probleem hebben en snel geholpen moeten worden aan andere huisvesting, en/of:
  2. door persoonlijke omstandigheden, inkomensverlies en het niet kunnen verkopen van hun huis, op korte termijn in ernstige financiële problemen komen/failliet dreigen te gaan, en/of:
  3. (vaak op meerdere fronten) schade hebben ondervonden, maar daarvoor op andere plaatsen geen concrete hulp hebben kunnen krijgen.

Indien u niet aan een combinatie van deze drie uitgangspunten voldoet, zijn verdere stappen richting de Commissie Bijzondere Situaties niet zinvol. Wel kunt u dan mogelijk een beroep doen op één van de regelingen van de NAM.

Kom ik in aanmerking voor de regeling Bijzondere Situaties?

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij de Commissie Bijzondere Situaties? Beantwoordt u voor uzelf dan eerst de volgende vragen: 

Schade aan woning/gebouw

  1. Heeft u schade aan uw woning/bedrijfspand/gebouw, veroorzaakt door de aardbevingen in uw gebied?
  2. Bent u op de hoogte van de schaderegelingen van de NAM?
  3. Heeft u al een vergoeding of hulp aangevraagd bij de NAM?

Medische, psychische en/of sociale problemen

  1. Ondervindt u medische, psychische en/of sociale problemen, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
  2. Bent u hiervoor bij uw huisarts of een andere hulpverlener geweest?

Financiële problemen

  1. Bent u in (ernstige) financiële problemen geraakt, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
  2. Heeft u daarvoor financiële hulp of de sociale dienst ingeschakeld?

Als u deze vragen vrijwel allemaal met ‘ja’ kunt beantwoorden en u blijft toch met ernstige problemen zitten, dan kunt u een beroep doen op de regeling Bijzondere Situaties.

Hier leest u hoe u een aanvraag indient.

Aanvragen

Hoe kom ik voor een aanvraag in aanmerking?

Als u een aanvraag wilt indienen, gaat u dan naar uw gemeentehuis. Samen met u wordt daar uw situatie besproken. Wanneer u gezien uw omstandigheden inderdaad in aanmerking zou kunnen komen, dan geleidt de burgemeester uw aanvraag door naar bij de Commissie Bijzonder Situaties.

Hoe wordt mijn aanvraag behandeld?

Bij elke aanvraag kijkt de commissie of deze voldoet aan de uitgangspunten http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl/komt-u-in-aanmerking/ . Is dat het geval, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een coördinator, die vanaf dat moment uw contactpersoon is. Daarna kan (als de situatie daarom vraagt) een afspraak volgen met een arts, psycholoog en/of een financieel deskundige. Mogelijk wordt u gevraagd om vooraf al enige informatie toe te sturen. Zo kan de commissie een compleet en professioneel oordeel vormen over uw situatie.    

Vervolgens bespreekt de commissie de aanvraag, waarbij u desgewenst een toelichting kunt komen geven. Daarna kan er zo nodig nog aanvullende informatie opgevraagd worden. Tot slot neemt de commissie een besluit.  

Moet het besluit van de commissie worden opgevolgd?

De uitspraak van de commissie is bindend. Dat betekent de NAM de besluiten van de commissie uitvoert, op de manier waarop de commissie dat heeft bepaald.

Kan ik een toelichting krijgen op het besluit?

Ja. Als u daar behoefte aan heeft, licht een van de commissieleden het besluit toe in een persoonlijk gesprek.

Hoe zit het met mijn privacy?

Alle informatie die door of namens u wordt verstrekt aan de Commissie Bijzondere Situaties, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Om uw informatie te mogen opvragen en doorsturen naar de commissie, wordt uw toestemming gevraagd.

De schriftelijke informatie die door deze deskundigen aan de commissie wordt verstrekt, mag u zelf ook inzien.

Daarnaast zal de commissie in haar rapportages aan de Dialoogtafel alleen algemene en anonieme informatie opnemen. Op geen enkele wijze zal deze informatie te herleiden zijn naar een persoon.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56