De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Procedure bestemmingsplan

Voorontwerp Het maken van een bestemmingsplan begint met het bepalen van het plangebied en het doen van onderzoek. Zo wordt alle informatie verzameld die nodig is om het plan te maken. Aan het einde van...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Procedure bestemmingsplan

Voorontwerp
Het maken van een bestemmingsplan begint met het bepalen van het plangebied en het doen van onderzoek. Zo wordt alle informatie verzameld die nodig is om het plan te maken. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerp-bestemmingsplan. In de meeste gevallen hebben burgers inspraak op een voorontwerp. Dit kan gedurende 6 weken. De gemeente kondigt dit aan in ’t Bokkeblad en op de gemeentelijke website (onder bekendmakingen en onder dorpen). Het plan wordt dan op de website www.slochteren.nl gepubliceerd en ligt ter inzage bij het Publiekscentrum aan de Hoofdweg 10A te Slochteren. Ook worden provincie en rijksinstanties gevraagd op het plan te reageren.

Ontwerp
Na verwerking van de inspraak en andere reacties kan iedereen het ontwerp-bestemmingsplan inzien. Dit kan gedurende 6 weken. De bekendmaking van deze ter inzage legging wordt gepubliceerd in ‘t Bokkeblad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website (onder bekendmakingen en onder dorpen). Het ontwerp-bestemmingsplan is ook te bekijken op de website en www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt ter inzage bij het Publiekscentrum aan de Hoofdweg 10A te Slochteren. Iedereen kan een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) geven. Nieuw binnenkomende bouwaanvragen, aanlegvergunningen en sloopvergunningen worden vanaf dit moment in de procedure ook aan het nieuwe bestemmingsplan getoetst. In veel gevallen moeten aanvragen dan worden aangehouden.

Vaststelling
Na de ontwerpfase wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bekijkt het ontwerp-bestemmingsplan en eventuele zienswijzen die zijn ingediend. Het plan wordt inhoudelijk voorbesproken in de Raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte (BMR). In de Raadsvergadering wordt vervolgens besloten om het bestemmingsplan al of niet vast te stellen. Het plan kan eventueel met wijzigingen ten opzichte van het ontwerp worden vastgesteld. Bij gewijzigde vaststelling kunnen Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en de Minister van VROM gedurende 6 weken een reactieve aanwijzing geven zodat het bestemmingsplan deels niet in werking treedt.

Het vastgestelde plan en eventueel de reactieve aanwijzing kunnen vervolgens 6 weken door iedereen worden ingezien. De bekendmaking dat het bestemmingsplan is vastgesteld staat in de ‘t Bokkeblad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website (onder bekendmakingen en onder dorpen). Er is dan voor belanghebbenden beroep mogelijk bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het plan in werking. Het beroep heeft dus geen schorsende werking. Alleen als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

LET OP: Het plan treedt pas in werking na afloop van deze beroepstermijn!!! Het kan dus zijn dat het plan 14 (6+6+2) weken na vaststelling in de gemeenteraad in werking treedt.

Onherroepelijk
Wanneer de beroepstermijn ongebruikt is verstreken of wanneer wel beroep is ingesteld (en uitspraak is gedaan door de Raad van State) is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Er is geen mogelijkheid meer om beroep tegen het plan in te stellen. Het plan heeft daardoor een definitieve en onherroepelijke status gekregen. Het dient nu onder andere als toetsingskader voor (bouw)aanvragen.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56