De website van de gemeente Slochteren maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

www.slochteren.nl

Gemeente Slochteren
Postbus 13
9620 AA
T: (0598) 42 55 55
E: algemeen@slochteren.nl

Rapporten

Waarde Groningse huizen daalt met 1 miljard euro door aardbevingen De door gaswinning veroorzaakte aardbevingen leiden tot een ernstige verstoring van de woningmarkt. Daardoor staan prijzen onder druk,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Rapporten

Waarde Groningse huizen daalt met 1 miljard euro door aardbevingen

De door gaswinning veroorzaakte aardbevingen leiden tot een ernstige verstoring van de woningmarkt. Daardoor staan prijzen onder druk, maar de mate waarin dat het geval is, bleef tot nu toe onduidelijk. Prof. George de Kam, van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakte een doorrekening met een recent door de VU ontwikkeld model. Dit analyseert voor kleine gebieden zoals wijken en dorpen de verschillen in het effect van aardbevingen op woningprijzen. De Kam concludeert dat het totale waardeverlies in de Provincie Groningen ruim 180.000 woningen treft en minimaal 954 miljoen Euro bedraagt. Het werkelijke bedrag ligt waarschijnlijk nog hoger.

Het gebruikte model van dr. H.R.A. (Hans) Koster van de Vrije Universiteit van Amsterdam gaat er van uit dat een toename van het percentage schademeldingen met 1 procent leidt tot 0,2 % lagere prijzen. De Kam maakte vervolgens een schatting van het effect hiervan op de waarde van de gehele woningvoorraad in gebieden met schademeldingen in de Provincie Groningen.

Bouwsteen voor compensatie waardeverlies

Volgens De Kam kan de in het onderzoek uitgewerkte aanpak een bouwsteen zijn voor een algemene regeling om waardeverlies te compenseren, als uitwerking van de rechterlijke uitspraak in de zaak van stichting WAG vs de NAM.

Belangrijkste uitkomsten

 1. Het totale waardeverlies treft ruim 180.000 woningen en zou minimaal 954 miljoen euro bedragen bij de gehanteerde uitgangspunten.
 2. Dit bedrag is een ondergrens omdat het gebaseerd is op verkochte woningen, het effect van woningen die niet verkocht (kunnen) worden is nog niet meegerekend.
 3. Bijna driekwart van dit waardeverlies (715 miljoen) doet zich voor in de negen ‘erkende’ gemeenten met aardbevingsproblematiek, variërend van 118 miljoen in Slochteren tot 29 miljoen in De Marne
 4. Opvallend is dat ook in gemeenten die buiten de bestaande regeling voor waardevermindering vallen een aanzienlijk waardeverlies optreedt: zo gaat het in Groningen om 111 miljoen euro, en in Hoogezand-Sappemeer om 90 miljoen waardeverlies.
 5. In de meeste gevallen waar de NAM wel waardevermindering vergoedt ligt het bedrag aanzienlijk lager dan het waardeverlies dat met dit onderzoek is berekend.
 6. Het gemiddelde waardeverlies per gemeente ligt tussen 12% in Loppersum en 3,7% in De Marne.
 7. De gemiddelde waardedaling per woning over het gehele gebied is €5.000,-. Dat is 3% van de woningwaarde. Maar de waardedaling varieert sterk per gebied, met als hoogste bedrag op gemeenteniveau 20.000 euro in Slochteren, in enkele kleine kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en Thesinge loopt het op tot rond 26.000 euro per woning.

Rapport Waardedaling van woningen door aardbevingen in de provincie Groningen (pdf)

Reactie van Gedeputeerde Staten van Groningen en de 9 gemeenten in het gaswinningsgebied aan de directeur van de NAM over het akkoord Vertrouwen op elkaar

Lees hier de brief van minister Kamp over de voortgang van het aardbevingsdossier juni 2014 pdf

Definitiefverslag Dialoogtafel 8 juli 2014 (docx)

Dialoogtafel eens over uitvoeringsorganisatie

De Dialoogtafel Groningen heeft op 26 juni overeenstemming bereikt over de opzet van de uitvoeringsorganisatie voor schadeherstel, versterking en waardevermeerdering.

Er is intensief gediscussieerd om tot dit besluit te komen. De discussie spitste zich vooral toe op de mate van onafhankelijkheid van de uitvoeringsorganisatie en de mogelijke invloed van de Dialoogtafel op het beleid van de nieuwe organisatie. De Tafel heeft nu condities vastgesteld waaraan de inrichting en werkwijze van de uitvoeringsorganisatie moeten voldoen, die door alle deelnemers worden onderschreven.

Afgesproken is dat de NAM er voor zorgt dat de Tafel op tijd een -op overeenstemming gericht- overleg kan voeren over de hooflijnen van het uitvoeringsbeleid van de nieuwe organisatie.

De Tafel wordt op consensus gericht betrokken bij de totstandkoming van het schadeprotocol waarmee de uitvoeringsorganisatie gaat werken. Daarbij wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Ook zal op basis van de uitkomst van onderzoeken naar klanttevredenheid het beleid worden bijgestuurd. De eerste van die onderzoeken wordt nog dit jaar uitgevoerd. Daarnaast is afgesproken dat de NAM zich niet bemoeit met de taxatie van individuele gevallen.

De procedure om te komen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie is begin deze maand gestart. Op 15 oktober moet duidelijk zijn welke partij(en) de organisatie gaat of gaan vormen. De nieuwe uitvoerder krijgt een kantoor in de regio waar aardbevingen plaatsvinden en rapporteert vier keer per jaar aan de Dialoogtafel. Een onafhankelijke Raad van Toezicht controleert of de uitvoerder en de NAM zich houden aan gemaakte afspraken. Deze raad rapporteert rechtstreeks aan de minister van Economische Zaken, in afschrift aan de Dialoogtafel.

Tijdelijke regeling

De Tafel heeft op 26 juni ook besloten dat er een tijdelijke regeling wordt gemaakt voor particuliere huiseigenaren om hun woningen te verbeteren met energiebesparende maatregelen. De regeling gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 17 januari en totdat er een definitieve regeling is. Er kan een bijdrage worden gekregen tot een maximum van 4000 euro. De provincie neemt het voortouw om de tijdelijke regeling verder uit te werken.

Leefbaarheid

In het bestuursakkoord is een bedrag opgenomen voor de leefbaarheid in het winningsgebied. In totaal 60 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro in een fonds van de NAM. Besloten is dat het geld voor leefbaarheid beschikbaar komt op drie niveaus. Allereerst komen er gelden die door groepen bewoners voor hun dorpsplannen kunnen worden aangevraagd. In de tweede plaats komen er programma's waarop kan worden ingetekend. Tenslotte komen er programma's voor de kwaliteit van dorpen waar de gemeenten en de provincie een belangrijke stem in hebben.

Het verslag van de Dialoogtafel dd 26 juni 2014

Verslag Dialoogtafel 14 mei 2014

Op 14 mei vergaderde de Dialoogtafel voor de derde keer. Belangrijke onderwerpen waren veiligheid en schadeherstel.

Effecten van de verminderde gaswinning rondom Loppersum

Woensdag 14 mei hebben Bart van de Leemput (directeur NAM) en Jan de Jong (Inspecteur-generaal der Mijnen, SodM) de Dialoogtafel door middel van een persbericht en een oplegnotitie geïnformeerd over effecten van de verminderde gaswinning rondom Loppersum.

Kamerbrief stand van zaken gaswinning Groningen

Dinsdag 6 mei 2014 heeft Minister Kamp een brief verstuurd over de stand van het zaken met betrekking tot de gaswinning in Groningen. In deze bijlage vindt u de brief.

Dossier Gaswinning en aardbevingen

Maandag 10 maart 2014 is de dialoogtafel voor het eerst bij elkaar gekomen om te praten over de aardbevingen. In deze bijlage vindt u het verslag over de bijeenkomst.

Ontwerpbesluit gaswinning Groningenveld

Van vrijdag 14 maart tot en met donderdag 24 april 2014 ligt het ontwerp instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken voor het gewijzigde winningsplan voor het Groningenveld ter inzage in het Publiekscentrum.

Alle stukken zijn ook digitaal te vinden op de website van bureau-energieprojecten.

Opvattingen van bewoners over de effecten

Rapport ‘Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen’

Brieven en adviezen januari 2014

Het laatste nieuws met betrekking tot de aardbevingen in relatie tot de gaswinning zijn meerdere brieven en adviezen:

Een brief van Minister Kamp.

Een brief van Ministerie van EZ.

Een brief van negen burgemeesters, Vertrouwen in herstel.

Advies winningsplan 2013.

Bent u benieuwd naar alle onderzoeken met betrekking tot de aardbevingen in Groningen? Klik dan hier.

Rapport ‘Vertrouwen in een duurzame toekomst’

Op vrijdag 1 november 2013 heeft de Commissie duurzame toekomst Noord-Oost Groningen het adviesrapport ‘Vertouwen in een duurzame toekomst’ uitgereikt met betrekking tot de aardbevingen. In deze bijlage vindt u het rapport.

Brief Minister Kamp

Alle Groninger burgemeesters hebben een brief ontvangen van Minister Kamp van Economische Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin informeert de Minister de Tweede Kamer over de voortgang van een aantal onderzoeken, die de heer Kamp heeft laten verrichten om aan het einde van het jaar een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de gaswinning het het Groningen-veld.

Hier vindt u de brief van de Minister en via deze link gaat u naar de voortgang van de onderzoeken.

Debat Tweede Kamer en Minister Kamp

Burgemeester Geert-Jan ten Brink is nauw betrokken bij de discussies en bijeenkomsten over de gaswinning en de relatie tot de aardbevingen in de provincie Groningen. Samen met de burgemeesters van Eemsmond, Appingedam en Ten Boer was hij aanwezig bij een debat tussen de Tweede Kamer en minister Henk Kamp over de gevolgen van de aardgaswinning. In de aanloop naar het debat informeerden ze de fractievoorzitters van de Tweede Kamer over het eensgezinde Groninger standpunt. In deze brief werd aangedrongen op snelheid in het proces, waarbij het Rijk:

 • zo snel mogelijk helderheid moet geven over aanpassingen in de aardgaswinning die de kans op zwaardere aardbevingen verminderen;
 • zo snel mogelijk duidelijk moet maken welke preventieve maatregelen getroffen moeten worden om schade te voorkomen, dan wel te beperken;
 • moet toezien op een goede en snelle schadeafhandeling van huizen, bedrijven en watersystemen;
 • moet bezien hoe er gedurende de gaswinning langjarig vormgegeven kan worden aan een positief gebaar als versterking van het gebied.

Enigszins teleurgesteld reisden ze terug naar Groningen: er werd geen gebaar gemaakt om de gevoelens van onveiligheid te verminderen. De minister houdt voet bij stuk en grijpt niet in tot alle elf onderzoeken – rond december 2013- zijn afgerond. Een veelgehoord argument hiervoor is dat er al langer aardbevingen voorkomen in het gebied en dat wanneer er nu maatregelen worden genomen, dit niet direct effect heeft in verband met een na-ijleffect. Vanwege dit effect kunnen we de aardbeving van morgen niet voorkomen.

Ondanks de teleurstelling blijven de bestuurders van de gemeenten, de provincie en de Veiligheidsregio in gesprek treden met het kabinet. Zorg voor veiligheid én het versterken van het gebied staan hierbij hoog op de agenda. Gedurende het gehele traject wordt u op de hoogte gehouden. Het is nu wachten op de uitkomsten van de elf onderzoeken.

Regionaal Informatiepunt Gaswinning

In februari is het Regionaal Informatiepunt Gaswinning geopend in het gemeentehuis van Loppersum. Het doel van dit permanente informatiepunt is om burgers uit het hele gebied de mogelijkheid te geven om informatie te verkrijgen over gaswinning en over de aardbevingen die daar het gevolg van zijn. Men kan informatie verkrijgen van instanties en partijen die betrokken zijn bij aardgaswinning en aardbevingen, zoals het KNMI, het SodM, TCBB (Technische Commissie Bodem Beweging), universiteiten, de Veiligheidsregio en de overheden.

De openingstijden zijn gelijk aan die van het gemeentehuis van Loppersum. Daarnaast is iedere donderdag van 17.00 tot 18.00 uur een medewerker van de NAM aanwezig om mensen persoonlijk te woord te staan, te helpen bij het invullen van schadeformulieren en informatie te verstrekken over bijvoorbeeld lopende schadeprocedures.

Zoeken

Laden...

Contact

Tel: (0598) 425555
Fax: (0598) 425550
E-mail: algemeen@slochteren.nl

Online melding openbare ruimte

Openingstijden en overige contactgegevens

VVV

01. VVV Slochteren 267 x 56

Centrum voor Jeugd en Gezien

13. CJG 267 x 56

Cultuurportal Slochteren

02 Cultuurportal 267 x56